PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 6-30-30

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc