PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 20-20-15

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Rải gốc
  • Siêu lớn trái – lớn củ,
  • Hạn chế rụng hoa, trái, cây cứng khỏe mạnh.