PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 30-9-9

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc
  • Siêu xanh lá, đâm chồi, mập chồi.