PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT 15-5-32

Liên Hệ

  • Chuyên dùng cho nhỏ giọt – Phun sương – Tưới gốc
  • Siêu lớn trái – To củ
  • Nhiều bông, sáng đẹp, nụ to, khỏe.
  • Hạn chế rụng hoa, xoắn lá, nám bông.