PHÂN TƯỚI NHỎ GIỌT AMINO

Liên Hệ

  • Chuyên dùng: Cây lúa, rau màu, cây ăn trái.
  • Giúp cây ra rễ mạnh, mập thân và còn dày lá…